paarsebalk man

 

VOORWAARDEN -> De leveringsvoorwaarden van De Huisstijlbank

Algemene Leveringsvoorwaarden De Huisstijlbank.nl, versie 1.3, 18 oktober 2007

A : Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van De Huisstijlbank.

Artikel 1: Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten.

1.2 De Huisstijlbank en De Huisstijlbank.nl zijn handelsnamen van MxM MultiMedia, gevestigd te Andijk en ingeschreven onder dossiernummer 30187399 bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

1.3 Afnemer: een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie De Huisstijlbank de Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van De Huisstijlbank.

1.5 Diensten: de diensten en/of opdrachten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: Webdesign, Redesign, Logodesign, Webpromotie en Drukwerk-design.

1.6 Programmatuur: de Programmatuur die door De Huisstijlbank aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van De Huisstijlbank.

1.7 Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveringen en diensten van De Huisstijlbank.

2.2 Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met De Huisstijlbank schriftelijk tot stand zijn gekomen en door De Huisstijlbank als zodanig zijn aanvaard.

2.3 Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

2.5 De Huisstijlbank is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van De Huisstijlbank. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

3.1 Alle door De Huisstijlbank gedane offertes zijn vrijblijvend. De Huisstijlbank heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer De Huisstijlbank heeft bereikt op de wijze als in lid 3.4 van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.

3.3 Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die De Huisstijlbank aan de Afnemer levert kan De Huisstijlbank haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.

3.4 Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondergetekend per post of per fax aan De Huisstijlbank te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door De Huisstijlbank wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.

3.5 Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 3.2 van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien De Huisstijlbank aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.6 Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam van een Overeenkomst met De Huisstijlbank aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.

Artikel 4: De Overeenkomst

4.1 Termijn: De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één jaar, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door De Huisstijlbank zoals omschreven in lid 4.2 van dit artikel.

4.2 Opzegging: Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal een kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. De Huisstijlbank heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer kan uitsluitend schriftelijk per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.

4.3 Prijswijziging: Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals in lid 4.2 in dit artikel beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de Overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.

4.4 Meerwerk/extra kosten: Indien De Huisstijlbank ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Artikel 5: Prijs

5.1 Alle prijzen voor Diensten van De Huisstijlbank worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. De Huisstijlbank brengt de Afnemer de prijzen in rekening door middel van facturen in euro's.

5.2 Door de Afnemer betaalde vergoedingen hebben slechts betrekking op door De Huisstijlbank verstrekte Diensten en derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van De Huisstijlbank of transport van informatie tussen het systeem van De Huisstijlbank en de Afnemer.

Artikel 6: Betaling

6.1 De betaling van de te leveren of geleverde Diensten dienen per factuur overgemaakt, en in elk geval binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, door de Afnemer betaald te worden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door De Huisstijlbank. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door De Huisstijlbank geleden en te lijden schade. Indien De Huisstijlbank tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan, met een minimum van 50 euro en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen.

6.2 In het geval van automatische incasso dient de Afnemer zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

6.3 Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op De Huisstijlbank is uitgesloten.

6.4 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.5 De Huisstijlbank is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. De Huisstijlbank kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van De Huisstijlbank daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

6.6 Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van De Huisstijlbank en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van De Huisstijlbank, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. De Huisstijlbank draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen van de door Afnemer van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 7: Levering / Levertijd

7.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal De Huisstijlbank zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

7.2 Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens De Huisstijlbank geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer De Huisstijlbank in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan De Huisstijlbank zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.

7.3 Naast de levering van hetgeen in lid 6.1 van dit artikel is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van de De Huisstijlbank helpdesk, te bereiken via e-mail en de website van De Huisstijlbank. Deze service is in de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken.

7.4 De Huisstijlbank is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zijn gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door De Huisstijlbank verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in lid 6.5 van artikel 6 niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

7.5 De Huisstijlbank is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: (1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen (2) De Huisstijlbank aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten / Programmatuur, al dan niet door de Afnemer (3) er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in lid 17.1 van artikel 17.

7.6 De Huisstijlbank kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder lid 7.4 of lid 7.5 van dit artikel genoemde situaties voordoet.

Artikel 8: Verplichtingen van De Huisstijlbank

8.1 Aan de zijde van De Huisstijlbank bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

8.2 De Huisstijlbank draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De Huisstijlbank is afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, internet service providers, etc), De Huisstijlbank garandeert derhalve uitdrukkelijk niet dat er altijd gebruik kan worden gemaakt van de Diensten.

8.3 De Huisstijlbank staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan De Huisstijlbank kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

Artikel 9: Verplichtingen van de Afnemer

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om De Huisstijlbank in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

9.2 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar website.

9.3 De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen / programma's op de systemen van De Huisstijlbank, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van De Huisstijlbank en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van De Huisstijlbank zouden kunnen hinderen.

9.4 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

9.5 Voor schade aan De Huisstijlbank of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.

9.6 De Huisstijlbank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot en gebruik van de Diensten en systemen van De Huisstijlbank buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.

9.7 De Huisstijlbank is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart De Huisstijlbank tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

9.8 Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of te beschikking te stellen, tenzij De Huisstijlbank daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

9.9 Het is de Afnemer niet toegestaan hem door De Huisstijlbank ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huisstijlbank.

9.10 Een gebruikersnaam/loginnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam/loginnaam van de Diensten van De Huisstijlbank gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam/loginnaam aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die De Huisstijlbank aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

10.2 De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van De Huisstijlbank zijn opgeslagen.

10.3 De Huisstijlbank kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige eigenaren van De Huisstijlbank en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

Artikel 11: Programmatuur en intellectuele eigendom

11.1 Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruikersrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

11.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.

11.3 De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.

11.4 Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of daarbij behorende documentatie te laten maken.

Artikel 12: Domeinnamen

12.1 Indien is overeengekomen, dat De Huisstijlbank voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een Domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam. De Huisstijlbank vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

12.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestiging - schriftelijk of per e-mail - van De Huisstijlbank, inhoudende dat de aangevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart De Huisstijlbank tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam De Huisstijlbank geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 15: Beheer van de systemen van De Huisstijlbank

15.1 De Huisstijlbank is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan de systemen.

15.2 De Huisstijlbank is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inlog procedure van de Diensten.

15.3 De Huisstijlbank is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

Artikel 16: Ontbinding

16.1 De Huisstijlbank is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

16.2 De Huisstijlbank heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

16.3 De Huisstijlbank kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Afnemer ongedaan maken. Terzake aanvaardt De Huisstijlbank geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 17: Overmacht

17.1 In geval van overmacht kan de Afnemer De Huisstijlbank nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien De Huisstijlbank niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen.

17.2 Indien door overmacht De Huisstijlbank langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door De Huisstijlbank gemaakte kosten door de Afnemer.

Artikel 18: Limitering van aansprakelijkheid

18.1 Behalve op de in lid 7.2 van artikel 7 genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door De Huisstijlbank van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.

18.2 De Huisstijlbank is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.

18.3 De aansprakelijkheid van De Huisstijlbank is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Afnemer voor geleverde Diensten aan De Huisstijlbank betaalde bedragen.

18.4 Schade waarvoor De Huisstijlbank op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan De Huisstijlbank te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

18.5 De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikersnaam/loginnaam, Domeinnaam, wachtwoorden en e-mail adressen. De Huisstijlbank is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. De Huisstijlbank is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.

18.6 De Huisstijlbank is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van De Huisstijlbank.

18.7 De Afnemer vrijwaart De Huisstijlbank tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van De Huisstijlbank en/of het internet door de Afnemer.

Artikel 19: Verval van vorderingen

19.1 Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens De Huisstijlbank, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 20: Klachten / reclamering

20.1 De Huisstijlbank spant zich in klachten omtrent de geleverde Diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Diensten te komen. De Huisstijlbank is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

20.2 Afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens De Huisstijlbank.

20.3 Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van De Huisstijlbank.

20.4 Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Dit ter beoordeling van De Huisstijlbank.

20.5 Het indienen van een klacht/reclamering laat de overige verplichtingen van de Afnemer onverlet.

Artikel 21: Slotbepalingen

21.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

21.2 De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huisstijlbank, rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

21.3 De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door De Huisstijlbank van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover De Huisstijlbank nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.

21.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover De Huisstijlbank eerst van kracht worden nadat De Huisstijlbank daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.

21.5 De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan De Huisstijlbank. De Afnemer kiest in haar relatie tot De Huisstijlbank uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan De Huisstijlbank schriftelijk opgegeven adres.

21.6 De Afnemer dient in geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling De Huisstijlbank hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

21.7 Alle Overeenkomsten die De Huisstijlbank sluit , alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen zijn onderworpen aan Nederlands recht.

21.8 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van De Huisstijlbank (http://www.Huisstijlbank.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door De Huisstijlbank.

B Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Webdesign, Redesign, Logodesign, Webpromotie en Drukwerk-design van De Huisstijlbank.

De onderstaande voorwaarden behoren bij de dienst De Huisstijlbank Webdesign. Deze voorwaarden gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden van De Huisstijlbank, versie 1.0.

Artikel 1: Definities

De in Algemene Voorwaarden voor Webdesign gehanteerde begrippen hebben de betekenis die hieraan wordt toegekend in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van De Huisstijlbank, tenzij in dit artikel 1 anders wordt aangegeven.

1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en De Huisstijlbank, zoals die limitatief is neergelegd in de offerte van De Huisstijlbank, de door de Afnemer getekende opdrachtbevestiging, het Programma van Eisen, de Algemene Voorwaarden van De Huisstijlbank en deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Materialen: alle materialen die in het kader van Webdesign diensten door De Huisstijlbank aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld en/of geleverd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen (zoals bijvoorbeeld voor een website), documentatie, gegevensbestanden en programmatuur.

1.3 Programma van Eisen: het door De Huisstijlbank, in overleg met de Afnemer, schriftelijk vastgelegde, en aan de Afnemer gecommuniceerde, overzicht van de door de Afnemer gestelde eisen terzake van een door De Huisstijlbank te ontwikkelen internetsite.

1.4 Designdiensten: Webdesign, Redesign, Logodesign, Webpromotie, Drukwerk-design, inclusief alle hiermee samenhangende diensten.

Artikel 2: Algemene Bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden voor de Designdiensten zijn, aanvullend op de Algemene Voorwaarden van De Huisstijlbank, van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen een Afnemer en De Huisstijlbank voor Designdiensten, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 3: Diensten van derden

3.1 De Huisstijlbank is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen die niet in dienst zijn bij De Huisstijlbank. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Designdiensten die De Huisstijlbank op haar beurt, geheel of ten dele, van een derde heeft betrokken en al dan niet na bewerking aan de Afnemer doorlevert.

Artikel 4: Verplichtingen Afnemer

4.1 De Afnemer staat in voor de juistheid van de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens. Indien de Afnemer achteraf in verband met gebleken onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens de inhoud of de omvang van de overeenkomst wenst te wijzigen, dan wel de overeenkomst opnieuw wil laten uitvoeren, heeft De Huisstijlbank het recht dit verzoek te weigeren, dan wel de uitvoering hiervan te beëindigen of op te schorten of het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven.

4.2 De Afnemer garandeert dat door hem geleverde elektronische (gegevens) bestanden geen virus, worm, tijdbom of ander elektronische elementen bevatten die kunnen leiden tot schade aan een door hem aan De Huisstijlbank geleverd bestand, aan bestanden van De Huisstijlbank en/of aan bestanden van derden. Indien bij De Huisstijlbank het gerechtvaardigde vermoeden bestaat dat de Afnemer deze garantie niet nakomt, heeft De Huisstijlbank het recht het desbetreffende door de Afnemer geleverde bestand te weigeren en de overeenkomst ter zake met onmiddellijke ingang te beëindigen, door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd alle andere rechten van De Huisstijlbank.

4.3 Voorzover De Huisstijlbank en de Afnemer zijn overeengekomen dat de Afnemer ten behoeve van de uitvoering van Designdiensten bepaalde zaken en/of gegevens ter beschikking dient te stellen moeten deze uiterlijk één week voor aanvang van de Designdiensten door De Huisstijlbank zijn ontvangen. Wanneer deze termijn wordt overschreden is De Huisstijlbank, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, gerechtigd haar planning voor de uitvoering van de Designdiensten aan te passen en/of, wanneer hierdoor de uitvoering van de Designdiensten vertraging oploopt, de daarmee gemoeide extra kosten bij de Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 5: Ontwikkeling en levering

5.1 Een Designdienst wordt door De Huisstijlbank in twee fasen ontwikkeld:
- fase 1: vervaardiging van een conceptontwerp van de dienst (navigatiestructuur en vormgeving) op basis van het programma van eisen;
- fase 2: het uitwerken van het (goedgekeurde) ontwerp;
Nadat een fase is afgesloten wordt het eindresultaat (conceptontwerp of uiteindelijk ontwerp) opgeleverd aan de Afnemer. De Huisstijlbank en de Afnemer beoordelen vervolgens gezamenlijk: voor fase 1, of het concept ontwerp voldoet aan het programma van eisen, en voor fase 2, of de Designdienst overeenstemt met het ontwerp. Bij een positieve beoordeling leggen de partijen schriftelijk of via e-mail vast dat het concept ontwerp of de internetsite is geaccepteerd. De Huisstijlbank is gerechtigd de uitvoering van fase 2 op te schorten zolang het conceptontwerp nog niet door de Afnemer is geaccepteerd.

5.2 Indien een Afnemer gedurende de looptijd van een overeenkomst aan De Huisstijlbank verzoekt functionaliteit toe te voegen dan wel functionaliteit te wijzigen anders dan voorzien in het programma van eisen worden de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden door De Huisstijlbank aangemerkt als meerwerk. Voor meerwerk is de Afnemer aan De Huisstijlbank een vergoeding per manuur verschuldigd op basis van de alsdan geldende tarieven.

5.3 Opgegeven termijnen waarbinnen de Designdiensten dienen te worden verricht door De Huisstijlbank, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6a: Intellectuele eigendomsrechten aangaande Designdiensten

6.1a Wanneer de Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen van de overeenkomst, is het de Afnemer toegestaan om het resultaat de uitgevoerde Designdiensten te herproduceren naar gewille van de Afnemer. De Afnemer krijgt (na betaling) volledig beeldrecht over. Het is echter niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Huisstijlbank Designdiensten door te verkopen.

Artikel 6b: Intellectuele eigendomsrechten aangaande programmatuur

6.1b De Huisstijlbank maakt ten behoeve van de Designdiensten zo veel mogelijk gebruik van open source programmatuur. Open source programmatuur is vrijgegeven door de maker onder de voorwaarde dat derden geen exclusieve rechten doen gelden op al of niet aangepaste versies van (de broncode van) deze programmatuur. De Afnemer verkrijgt mitsdien geen exclusieve rechten op al of niet gewijzigde versies van open source programmatuur. De Huisstijlbank zal de Afnemer schriftelijk informeren op welke, aan de Afnemer geleverde, programmatuur het voorgaande van toepassing is en hij/zij verwijzen naar de van toepassing zijnde gebruiksovereenkomst.

6.2b De Huisstijlbank behoudt ter zake van de materialen, die geen open source programmatuur zijn, alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten en sui generis databankenrechten, uitdrukkelijk voor. De Huisstijlbank en de Afnemer kunnen echter schriftelijk van het gestelde in de vorige zin afwijken. De Huisstijlbank kan alsdan aanspraak maken op een aanvullende vergoeding voor de Designdiensten, alsmede een exclusieve licentie voor het (gedeeltelijke) hergebruik van de materialen.

6.3b Het is de Afnemer niet toegestaan om materialen, welke geen open source programmatuur zijn, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huisstijlbank geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beschikking te stellen, te kopiëren, op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken tenzij dit gebeurt in het kader van het overeengekomen eigen gebruik door de Afnemer of voor back-up en archiefdoeleinden als bedoeld in artikel 45 j en 45 k Auteurswet, behalve indien de intellectuele eigendomsrechten ter zake van de materialen door De Huisstijlbank aan de Afnemer zijn overgedragen. Onder een derde dient mede te worden verstaan een aan de Afnemer gelieerde onderneming of instelling.

6.4b De Afnemer garandeert ten aanzien van alle door hem aan De Huisstijlbank ter beschikking gestelde gegevensbestanden en andere zaken, dat hij gerechtigd is deze aan De Huisstijlbank ter beschikking te stellen en dat De Huisstijlbank gerechtigd is ten aanzien daarvan de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en vrijwaart De Huisstijlbank tegen aanspraken van derden ter zake.

6.5b Het uitvoeren van onderzoek door De Huisstijlbank naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden en/of sui generis databank rechten behoort uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst.

6.6b Tenzij het werk zich er niet voor leent, is De Huisstijlbank te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij een door haar in het kader van de overeenkomst vervaardigd werk te (doen) vermelden. Zonder voorafgaande toestemming van De Huisstijlbank, is het Afnemer alsdan niet toegestaan dit werk zonder vermelding van de naam van De Huisstijlbank in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen. Dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de Afnemer en De Huisstijlbank afspraken hebben gemaakt die afwijken van artikel 6.2.

6.7b De Huisstijlbank is te allen tijde gerechtigd om, zonder enige beperkingen, gebruik te maken van de kennis en ervaring die haar medewerkers hebben opgedaan bij de uitvoering van Webdesign ten behoeve van de Afnemer. De Huisstijlbank is voor dergelijk gebruik geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 7: Eigendom zaken

7.1 Alle door De Huisstijlbank aan de Afnemer ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van De Huisstijlbank tot het moment dat de Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook en inclusief eventuele rente en kosten, jegens De Huisstijlbank heeft voldaan. Indien De Huisstijlbank gebruikt maakt van haar recht om zaken terug te halen, is de Afnemer verplicht hieraan zonder enig voorbehoud zijn medewerking te verlenen.

7.2 Indien door of vanwege de Afnemer ter uitvoering van een overeenkomst aan De Huisstijlbank zaken zijn toevertrouwd ter bewaring, verwerking bewerking of gebruik, moet De Huisstijlbank voor deze zaken dezelfde zorg aanwenden als die zij voor haar eigen zaken aanwendt.

Artikel 8: Gebruiksrecht

8.1 Wanneer de Afnemer volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt hij/zij een exclusief gebruiksrecht tot het gebruik van de materialen voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging ten behoeve van het toegankelijk maken van de materialen voor derden.

8.2 De Afnemer is zonder de schriftelijke toestemming van De Huisstijlbank niet gerechtigd de materialen te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. De Huisstijlbank kan haar toestemming hiertoe afhankelijk stellen van een door de Afnemer te betalen aanvullende vergoeding.

8.3 Vanaf het moment dat de Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt, of anderszins in gebreke is, vervalt het in het kader van de overeenkomst aan de Afnemer verstrekte gebruiksrecht.

8.5 De artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de Afnemer en De Huisstijlbank afwijkende afspraken hebben gemaakt als bedoeld in artikel 6.2.

8.6 De Huisstijlbank heeft de vrijheid om de naam van de Afnemer, en een eventuele hyperlink naar de website van de Afnemer, te vermelden in haar reclame en promotie uitingen.

Artikel 9: Prijs / Betaling

9.1 De Huisstijlbank is gerechtigd om door haar gemaakte redelijke onkosten aan de Afnemer in rekening te brengen voor zover die onkosten niet voorzienbaar waren bij het maken van de offerte door De Huisstijlbank en het maken van de kosten kan worden toegewezen aan een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de Afnemer dient te komen.

9.2 De overeengekomen prijs voor de Designdienst dient door de Afnemer vooruit te worden betaald in twee gelijke delen, één gedeelte bij aanvang van de werkzaamheden en één gedeelte bij acceptatie van de uiteindelijke site.

9.3 Voor zover de Afnemer tekort schiet bij zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 9.2 is De Huisstijlbank gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten totdat alle opeisbare bedragen door de Afnemer zijn betaald.

9.4 Alle bezwaren van de Afnemer tegen een factuur van De Huisstijlbank dienen schriftelijk, binnen 14 dagen na de factuurdatum, aan De Huisstijlbank te worden medegedeeld. Indien De Huisstijlbank, bij betwisting van een factuur tot de conclusie komt dat het bezwaar niet gegrond is, dan wel dat de Afnemer een gedeelte van het factuurbedrag verschuldigd is, is de Afnemer gehouden om het factuurbedrag, dan wel het door De Huisstijlbank aangegeven gedeelte, binnen 14 dagen na mededeling hiervan door De Huisstijlbank aan de Afnemer, te voldoen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De Huisstijlbank is steeds gerechtigd om een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

10.2 De Afnemer is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte zaken en gegevens onder zich te houden tot de overeenkomst is uitgevoerd. Indien de Afnemer dit nalaat, kan De Huisstijlbank niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet zou zijn opgetreden.

Ter deponeren gevraagd per 18-10-2007

Max A. Kramer,
Directeur

 

The Brandbank.eu © 2007   |   T +31 (0)228 59 33 59   |   E-mail   |   conditions   |   disclaimer